DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Odečitelné položky od základu daně

  • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru
  • příspěvky na penzijní připojištění, maximálně však lze odečíst 12.000 Kč ročně.
  • pojistné na soukromé životní pojištění, za podmínky, že smlouva je sjednána alespoň na       60 měsíců a výplata nejdříve ve věku 60 let, maximálně lze odečíst 12.000 Kč ročně
  • členské příspěvky zaplacené členem odborové organizace,  maximálně však 3.000 Kč ročně
  • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejvýše však 10.000 Kč ročně. Poplatník se zdravotním postižením si může odečíst až 15.000 Kč ročně.
  •  hodnotu darů na veřejně prospěšné účely, darů politickým stranám a hnutím, a dále osobám s částečným nebo plným invalidním důchodem a nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč.
  • dary na financování odstraňování následků živelní pohromy,  maximálně 10 % ze základu daně.