DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Daň z přidané hodnoty a změny v legislativě

 

Na základě tzv. daňového protischodkového balíčku došlo k 1.1.2013 ke změnám daňové a související legislativy:

zvýšení daní obsažené v zákoně č. 500/2012 Sb., o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů – zvýšení sazeb DPH ze 14 % na 15 % a  z 20% na 21 %,  restriktivní opatření u daní z příjmů (solidární daň, omezení výdajů uplatňovaných paušálem atd.), zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %  a zrušení stropu vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění.

došlo k novelizaci daňového řádu zákonem č. 458/2011 Sb. – např. upřesnění právní úpravy podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší v § 141 odst. 2 DŘ, nová úprava minimální výše sankce za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ), zkrácení obecné lhůty v § 137 odst. 2 DŘ pro podání vyúčtování ze 4 měsíců na 3 měsíce po uplynutí roku, přesunutí (s dílčími změnami) úpravy registrace k dani z příjmů do zákona o daních z příjmů .

byl spuštěn 2. důchodový pilíř (důchodové spoření upravené zákonem č. 426/2011 Sb.), do kterého jeho účastníci z řad zaměstnanců přispívají prostřednictvím svých zaměstnavatelů. Platby do 2. důchodového pilíře řeší zcela nové pojistné na důchodové spoření.  Povinnosti zaměstnavatelů (odvod záloh na nové pojistné,  podávání hlášení o odvedených zálohách, podávání ročního vyúčtování) a povinnosti účastníků 2. pilíře (oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli včetně důsledků nesplnění těchto povinností) upravuje zákon č. 397/2012 Sb.

Změny neminuly ani 3. důchodový pilíř  a to poskytování maximálního státního příspěvku 230 Kč při měsíční úložce ve výši 1.000 Kč  (do 31.12.2012 byl max.státní příspěvek 150 Kč při měsíční úložce 500 Kč). Změny se promítají i do zákona o daních z příjmů – především parametrická změna nezdanitelné části základu daně ve výši příspěvků účastníka 3. pilíře (nadále lze odečíst až 12.000 Kč ročně, ale příspěvek účastníka za rok 2013 lze nově odečíst po snížení o 12.000 Kč namísto příspěvku za rok 2012 sníženého o 6.000 Kč).

Zákonem č. 403/2012 Sb. byl v zákoně o daních z příjmů zvýšen daňově uznatelný limit pro platby tzv.benefitů zaměstnavatele jakožto příspěvků do 3. důchodového pilíře  v § 6 odst. 9 písm. p) z 24.000 Kč na 30.000 Kč ročně (úhrn penzijního připojištění + životního pojištění).

Pro rok 2013 byly změněny sazby cestovních náhrad – například sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem klesla  o 0,10 Kč na 3,60 Kč za 1 km jízdy.
 

Stručný seznam služeb a zboží podléhající snížené sazbě DPH

 

Služby:

-ubytovací služby

-oprava a údržba

-osobní, letecká, pozemní a vodní hromadná doprava

-sběr a přeprava komunálního odpadu

-služby posiloven a fitcenter

-pohřební služby

-domácí péče o děti, staré, nemocné a postižené občany

 

Zboží:

-potraviny, nápoje, krmivo pro zvířata, potravinové přísady

-živé rostliny, dřeviny

-farmaceutické výrobky, antibiotika

-knihy, brožury, propagační letáky

-zdravotnické potřeby

-Braille papír a psací stroje, kalkulačky pro nevidomé

-ortopedické pomůcky

-palivové dřevo

-dětské autosedačky do automobilu

-dovoz uměleckých děl

 

 

Kdo je plátcem DPH?

 

Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně či povinně. A to překročením stanoveného obratu nebo např. zakoupením zboží určité hodnoty. Další možností je přijetí nebo poskytnutí služby do jiného členského státu EU.

 

Povinně se plátcem DPH stane osoba/firma uskutečňující ekonomickou činnost:

– překročením obratu nad 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců
– členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH
– nabytím majetku prodejem podniku či privatizací
– pokračováním v ekonomické činnosti po zemřelém plátci DPH
– pořízením zboží z členského státu v EU v hodnotě nad 326.000 Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní
– přijetím služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH
– poskytnutím služby v jiném členském státě EU, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH.

 

 

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH tedy nespočívá jen v možnosti nároku nebo naopak povinnosti daň odvést. Plátce DPH musí vést evidenci k DPH, a to v takovým způsobem, aby byl schopen kdykoliv svůj nárok nebo naopak povinnost odvodu DPH prokázat.

 

Pro koho je výhodné být plátcem DPH?

 

Rozhodnutí stát se dobrovolným plátcem DPH je třeba si dobře rozmyslet a předem důkladně propočítat. Musíte si uvědomit, zda budete nakupovat převážně od plátců či neplátců DPH a kdo jsou Vaši koneční zákazníci či spotřebitelé…

Registrace k DPH je nejvíce výhodná pro podnikatele, kteří nakupují zboží nebo služby rovněž od plátců DPH, protože si mohou odečíst daň na vstupu. Cena nákupu se  potom snižuje o zaplacené DPH. Avšak konečná cena výrobku nebo služby bude o DPH na výstupu vyšší, a každá legislativní změna ohledně navýšení DPH se Vás bude citelně dotýkat.

 

Jestliže skutečné výdaje firmy převýší její příjmy, nastává tzv. nadměrný odpočet. To znamená, že  firma státu DPH neodvádí, ale naopak stát vrací firmě peníze.

Chybným rozhodnutím by bylo dobrovolné plátcovství DPH u firem, které nakupují výrobky nebo služby od neplátců DPH a poskytují tyto výrobky či služby dále opět neplátcům DPH. Firma si sice může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, ale současně na výstupu zdaní celou prodejní cenu, tedy včetně marže. V konečném důsledku by to tedy vedlo k vyšší ceně výrobku, než kdyby firma plátcem DPH nebyla.

 

 

Daňový kalendář  DPH pro rok 2013:

 

25.1.2013

 
– Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2012
– Souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2012
– Výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2012
25.2.2013
 
– Daňové přiznání a daň za leden 2013 – souhrnné hlášení za leden 2013, výpis z evidence za leden
25.3.2013
 
– Daňové přiznání a daň za únor – souhrnné hlášení za únor, výpis z evidence za únor
25.4.2013
 
– Daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013
– Souhrnné hlášení za březen 2013 a 1. čtvrtletí 2013
27.5.2013
 
– Daňové přiznání a daň za duben – souhrnné hlášení za duben, výpis z evidence za duben
25.6.2013
 
– Daňové přiznání a daň za květen 2013 – souhrnné hlášení za květen 2013, výpis z evidence za květen
25.7.2013
 
– Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2013
– Souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2013 a červen 2013
26.8.2013
 
– Daňové přiznání a daň za červenec 2013 – souhrnné hlášení za červenec 2013.
25.9.2013
 
– Daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012, výpis z evidence za srpen
30.9.2013
 
– Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení DPH z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
25.10.2013
 
– Daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012
– Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2012
31.10.2013
 
– Poslední den pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu registrace podle § 106 a , zákona o DPH
25.11.2013
 
– Daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2013, výpis z evidence za říjen
27.12.2013
 
– Daňové přiznání a daň