DANĚ | PORADENSTVÍ | KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SERVIS

Dotace pro firmy

 

ID-100185129Naše účetní kancelář zajišťuje rovněž jednorázové dotace, příspěvky či granty, čímž pomůžeme našim klientům získat přístup k volným peněžním prostředkům.

 

Nabízíme našim novým i stávajícím klientům účast na zajímavém projektu financovaným ze zdrojů Evropské unie. Jedná se o jednorázové dotace pro firmy- právnické i fyzické osoby s platností IČ minimálně 6 měsíců a se sídlem na území České republiky.

Firmy žádající o účast na tomto projektu nesmí mít žádné závazky vůči státu, tzn.žádné nedoplatky na daních, sociálním pojištění a vůči Celní správě, resp.musí ke dni podpisu smlouvy doložit bezdlužnost firmy.

Vyřídíme za Vás registraci, profily, poradíme i pomůžeme s vyplněním nezbytných formlulářů.

http://www.freedigitalphotos.net/

Za splnění určitých podmínek je příjemci dotace-firmě- přiznána odměna jako veřejná podpora malého rozsahu (de minimis).

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de

minimis“ poskytnutými jednomu příjemci během předchozích tří účetních období (včetně

aktuálního) přesáhnout stanovenou výši (viz níže). Uvedený finanční limit platí bez ohledu na

formu či účel podpory de minimis poskytnuté v rozhodném období. Výše podpory de minimis

se řídí následujícími pravidly:

1) Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o

použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis publikovaném v Úředním

věstníku Evropské unie pod číslem L 379/5 dne 28. prosince 2006 nesmí přesáhnout

částku 200 000 EUR za dané období (100 000 EUR v případě podniků činných v oblasti

silniční dopravy).

2) Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o

použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví

zemědělských produktů publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem

L 337/35 dne 21. prosince 2007 nesmí přesáhnout částku 7 500 EUR za dané období.

3) Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o

použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu

publikovaném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 193/6 dne 25. července

2007 nesmí přesáhnout částku 30 000 EUR za dané období.

4) Podpora poskytnutá dle Nařízení Komise (ES) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o

použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis, udílenou

podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu publikovaném v Úředním

věstníku Evropské unie pod číslem L 114/8 dne 26. dubna 2012 nesmí přesáhnout částku

500 000 EUR za dané období.

Podporu de minimis nelze dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 poskytnout:

a) na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států, zejména

podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, na vytvoření a provoz distribuční

sítě nebo jiné běžné výdaje související s vývozní činností;

b) v případě podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů;

c) podnikům činným v uhelném sektoru definovaného v Nařízení Komise (ES) č.

1407/2002;

d) v případě podpory na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu;

e) v případě podpory udělené podnikům v obtížích.

Z toho plyne, že subjekty, zabývající se výše uvedenými činnostmi nebo subjekty, na které

se vztahují výše uvedená pravidla, nemohou být příjemci dotace.

Firma musí splňovat podmínky příslušného nařízení Evropské komise

týkající se přiznání podpory malého rozsahu (de minimis). Firma se

odsouhlasením Všeobecných podmínek ASAP (v průběhu registrace do projektu) zavazuje,

že v případě realizace projektu nedojde v celém jejím průběhu (tzn. od termínu zahájení

až po řádné ukončení projektu) k překročení maximální výše finanční podpory malého rozsahu.

Více informací o centrálním registru podpor malého rozsahu je uveřejněno na webových

stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Registr de minimis3. V registru

lze vyhledat příjemce podpory a zjistit, zda splňuje výše uvedené podmínky.

 

Kdo si může zažádat o dotaci?

 

Příjemcem dotace (dále také jen „příjemce“) se může stát fyzická nebo právnická

osoba vymezená Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění) jako:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku;

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;

c) subjekt spadající do soukromého neziskového sektoru;

d) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle

zvláštních předpisů.

Příjemce musí být právoplatně registrován v České republice a může mít sídlo

kdekoliv na území ČR, včetně Prahy. Příjemce musí splňovat podmínku existence

alespoň 6 měsíců před vystavením registrace a nesmí mít ke dni podpisu smlouvy

žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu

fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního

samosprávného celku (podepisuje čestné prohlášení o bezdlužnosti).

Příjemce je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a

majetku třetích osob (taktéž zajistíme), které je platné po celou dobu trvání projektu. Pojistná

smlouva je přílohou smlouvy a příjemce je povinen ji v průběhu přípravy smlouvy doložit.